Statut

 

Statut
Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Airsoftowych

uchwalony
dnia 14 października 2009

(ze
zmianami z 5 stycznia 2010)

 

 

Rozdział
I

Postanowienia
ogólne

 

Art.
1

Stowarzyszenie
nosi nazwę: Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Airsoftowych w
dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

Art.
2

Stowarzyszenie
jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest
miasto Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 

Art.
3

Dla
realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na
terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Art.
4

Stowarzyszenie
jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na

podstawie
przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz niniejszego statutu.

 

Art.
5

Stowarzyszenie
może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

 

Art.
6

Działalność
Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.

 

Art.
7

Stowarzyszenie
może posiadać sztandar oraz ustanawiać nagrody honorowe (nie
finansowe).

 

 

Rozdział
II

Cele
i środki działania

 

Art.
8

Celem
Stowarzyszenia jest:

 1. zrzeszanie
  organizatorów imprez airsoftowych, dla wymiany doświadczeń oraz
  organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym
  swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,

 2. aktywne
  oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności
  Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy prozdrowotnej,
  proobronnej, obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także
  pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii
  i tradycji wojskowych.

 

Art.
9

Dla
osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

 1. organizuje
  spotkania, zloty, manewry, pokazy, wyjazdy,

 2. organizuje
  Kluby (sekcje) oraz współuczestniczy w ich prowadzeniu,

 3. organizuje
  kampanie, konkursy i wszelkie działania promocyjne celów
  stowarzyszenia,

 4. prowadzi
  działalność edukacyjną, w szczególności w zakresie historii,
  działań proobronnych i pierwszej pomocy,

 5. podejmuje
  współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi,
  w szczególności w zakresie wypracowania
  satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia prawnych rozwiązań
  dla środowiska airsoftowego,

 6. współdziała
  z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,

 7. może
  prowadzić działalność wydawniczą, filmową i medialną,

 8. promuje
  bezpieczny airsoft oraz zdrowy tryb życia,

 9. pomaga
  członkom stowarzyszenia w rekonstrukcji historycznej poprzez
  gromadzenie informacji i wyposażenia.

 

 

Rozdział
III

Członkowie
– prawa i obowiązki

 

Art.
10

Członkami
Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

Art.
11

Stowarzyszenie
posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. nadzwyczajnych,

 3. wspierających,

 4. honorowych.

 

Członkowie
zwyczajni

 

Art.
12

Członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. jest
  pełnoletnia i nie została pozbawiona praw publicznych,

 2. bierze
  czynny udział w organizowaniu imprez airsoftowych oraz uczestniczy
  w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

 3. złoży
  deklarację członkowską na piśmie,

 4. przedstawi
  pozytywną opinię minimum trzech członków zwyczajnych
  Stowarzyszenia,

 5. uiści
  wpisowe (opłatę wstępną).

 

 

Art.
13

Członkiem
zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

Art.
14

Członkowie
zwyczajni mają prawo:

 1. biernego
  i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystać
  z majątku Stowarzyszenia i uczestniczyć w imprezach na zasadach
  określonych przez Zarząd,

 3. udziału
  w zebraniach, spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez
  Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania
  wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

Art.
15

Członkowie
zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania
  udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania
  statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego
  opłacania składki.

Członkowie
nadzwyczajni

Art.
16

Członkiem
nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. ukończyła
  16 lat i nie jest pozbawiona praw publicznych,

 2. złożyła
  deklarację członkowską na piśmie,

 3. uiściła
  wpisowe (opłatę wstępną).

Art.
17

Członkiem
nadzwyczajnym może być cudzoziemiec nie mający stałego miejsca
zamieszkania w Polsce.

 

Art.
18

Przyjęcie
osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego.

 

Art.
19

Nabycie
praw członka nadzwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu
poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

 

Art.
20

Członkowie
nadzwyczajni mają prawo:

 1. korzystać
  z majątku Stowarzyszenia i uczestniczyć w imprezach na zasadach
  określonych przez Zarząd,

 2. udziału
  w zebraniach, spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez
  Stowarzyszenie,

 3. zgłaszania
  wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

Art.
21

Do
obowiązków członka nadzwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie
  postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz
  Stowarzyszenia,

 2. uczestnictwo
  w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 3. regularne
  płacenie składki.

 

Członkowie
wspierający

Art.
22

Członkiem
wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,
deklarująca

pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.

 

Art.
23

Członkiem
wspierającym może być cudzoziemiec nie mający stałego miejsca
zamieszkania w Polsce.

 

Art.
24

Członkiem
wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu.

 

Art.
25

Członek
wspierający ma prawo:

 1. korzystać
  z majątku Stowarzyszenia i uczestniczyć w imprezach na zasadach
  określonych przez Zarząd,

 2. zgłaszania
  wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

Art.
26

Do
obowiązków członków wspierających należy:

 1. przestrzeganie
  postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz
  Stowarzyszenia,

 2. wywiązywanie
  się z zadeklarowanych świadczeń,

 3. uczestnictwo
  w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Członkowie
honorowi

Art.
27

Członkiem
honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

Art.
28

Członkowie
honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

Art.
29

Członek
honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest
zwolniony od świadczeń członkowskich.

 

Art.
30

Członek
honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie bez uiszczania opłat.

 

Członkowie
– postanowienia końcowe

Art.
31

Członkowie
nadzwyczajni i wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

Art.
32

Dowodem
członkostwa jest ważna legitymacja wydana przez Zarząd.

 

Art.
33

Wysokość
wpisowego, zasady, rodzaje i formy jego wnoszenia ustala Zarząd.

 

Art.
34

Warunki
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia określone są uchwałami Zarządu bądź
regulaminami.

 

Art.
35

Członkostwo
w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.
Skreślenia z listy członków w drodze uchwały podjętej przez
Zarząd w przypadku:

1.
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, o ile przeciwko
zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,

2.
niepłacenia składek przez okres minimum 3 miesięcy,

3.
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4.
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.
Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z powodu
naruszenia postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał
władz Stowarzyszenia oraz podstawowych zasad współżycia
społecznego.

 

Art.
36

Ponowne
przyjęcie do Stowarzyszenia osoby uprzednio wykluczonej oraz
skreślonej z listy członków z powodu nie płacenia składek, może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia utraty
członkostwa.

Art.
37

W
ciągu 14 dni, od podjęcia uchwały zarządu w sprawie odmowy
przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków
jest ostateczna.

 

Rozdział
IV

Władze
Stowarzyszenia

 

Art.
38

Władzami
Stowarzyszenia są:

 1. Walne
  Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 1. Komisja
  Rewizyjna,

 2. Sąd
  Koleżeński.

Art.
39

Kadencja
wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów.

 

Art.
40

Uchwały
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą
większością głosów i są prawomocne przy obecności minimum
połowy uprawionych do głosowania. W razie równej ilości głosów,
rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

Art.
41

Wszystkie
władze Stowarzyszenia działają na podstawie swoich regulaminów,
które same uchwalają i zmieniają.

 

Art.
42

W
razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który
uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.

 

Walne
Zgromadzenie

 

Art.
43

Walne
Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W
Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z
  głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,

 2. z
  głosem doradczym - członkowie nadzwyczajni, wspierający oraz
  zaproszeni goście.

 

Art.
44

Walne
Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Do
ważności uchwał wymagana jest obecność minimum połowy członków.
Jeśli przy pierwszym głosowaniu nie będzie wymaganej ich ilości,
na kolejnym Walnym Zgromadzeniu quorum nie jest wymagane.

 

Art.
45

Walne
Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane minimum raz na dwa
lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd
podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni
przed terminem zebrania.

 

Art.
46

Walne
Zgromadzenie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków w ciągu 30 dni od wpłynięcia żądania, na co najmniej
14 dni przed terminem zebrania.

 

Art.
47

Do
kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie
  głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie
  zmian statutu,

 3. wybór
  i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie
  Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie
  sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
  Koleżeńskiego,

 6. uchwalanie
  budżetu,

 7. podejmowanie
  uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 8. rozpatrywanie
  i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie
  wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
  lub jego władze,

 10. rozpatrywanie
  odwołań od uchwał Zarządu,

 11. podejmowanie
  uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 12. podejmowanie
  uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
  sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
  stowarzyszenia.

 

Zarząd

Art.
48

Zarząd
jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i
zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

Art.
49

Zarząd
składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd
spośród swoich członków. Członek Zarządu nie może być
Członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

Art.
50

Posiedzenia
Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na miesiąc.

Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.

 

Art.
51

Do
kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja
  celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie
  uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. sporządzanie
  planów pracy i budżetu,

 4. uchwalanie
  wszelkich opłat na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności
  wysokość, zasady, rodzaje i formy wnoszenia wpisowego oraz
  składek,

 5. uchwalanie
  regulaminów,

 6. sprawowanie
  zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 7. przyjmowanie
  subwencji, dotacji, spadków, darowizn i zapisów,

 8. podejmowanie
  uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
  Stowarzyszenia,

 9. reprezentowanie
  Stowarzyszenia na zewnątrz,

 10. zwoływanie
  Walnego Zgromadzenia Członków i uchwalanie jego planu,

 11. przyjmowanie
  i skreślanie członków,

 12. rozpatrywanie
  wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
  lub jego władze,

 13. powoływanie
  i rozwiązywanie Klubów oraz określenie zasad ich działania, w
  których udział deklarować mogą członkowie zainteresowani
  określoną tematyką,

 14. nadzór
  nad działalnością Klubów oraz kontrola ich pracy,

 15. powoływanie
  komisji, grup roboczych i zespołów niezbędnych do realizacji
  celów i zadań,

 16. podejmowanie
  uchwał o zawieszeniu w prawach członka na okres postępowania
  dyscyplinarnego,

 17. powoływanie
  i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępcy,

 18. nadawanie
  nagród honorowych,

 19. zatrudnianie
  pracowników.

Art.
52

Podjęcie
uchwały przez Zarząd następuje przez bezpośrednie głosowanie na
posiedzeniu.

 

Komisja
Rewizyjna

Art.
53

Komisja
Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

 

Art.
54

Komisja
Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego,
zastępcy oraz sekretarza, których wybiera sama komisja spośród
swoich członków.

 

Art.
55

Do
kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie
  działalności Zarządu,

 2. składanie
  wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo
  wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
  oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie
  wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie
  sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
  Członków.

 

Sąd
Koleżeński

Art.
56

Sąd
Koleżeński w drodze postępowania dyscyplinarnego rozstrzyga sprawy
związane z naruszeniem postanowień statutu,
regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia oraz
podstawowych zasad współżycia społecznego. Postępowanie jest
wszczynane na wniosek członka stowarzyszenia lub Rzecznika
Dyscyplinarnego.

 

Art.
57

Sąd
Koleżeński składa się z 8 do 16 członków. Członkowie Sądu
Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego i dwóch
zastępców.

 

Art.
58

Sąd
koleżeński orzeka w składzie złożonym z 3 członków, z których
jeden wyznaczony przez przewodniczącego sądu jest przewodniczącym
składu.

 

Art.
59

Sąd
Koleżeński w wyniku rozpatrzenia sprawy może orzeczeniem:

 1. udzielić
  upomnienia lub nagany,

 2. czasowo
  pozbawić prawa udziału w zlotach i innych spotkaniach
  organizowanych przez stowarzyszenie na okres do 2 lat,

 3. zawiesić
  w prawach członkowskich na okres do 2 lat,

 1. wykluczyć
  ze Stowarzyszenia.

Art.
60

Od
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego działającego jako pierwsza
instancja przysługuje odwołanie które należy wnieść w ciągu 14
dni od daty wydania decyzji w I instancji. Odwołanie do II instancji
rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym pięcioosobowym składzie.
Osoby orzekające w I instancji nie mogą orzekać w II.

 

Art.
61

Sąd
Koleżeński składa sprawozdania z całokształtu swej działalności
Walnemu Zgromadzeniu.

 

Kluby
(Sekcje)

Art.
62

W
obrębie konkretnego zainteresowania może być powołany Klub, który
zrzeszając sympatyków, stanowi forum dyskusyjne dotyczące
historii, wiedzy i rozwoju w ramach danego tematu. Kluby nie są
terenowymi jednostkami organizacyjnymi wg rozumienia ustawy i nie
posiadają osobowości prawnej.

 

Rozdział
V

Majątek
i fundusze

 

Art.
63

Majątek
Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze
  składek członkowskich,

 2. z
  darowizn, spadków, zapisów,

 3. z
  dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji i ofiarności
  publicznej.

 

Art.
64

Wszelkie
środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.

 

Art.
65

Stowarzyszenie
prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

 

Art.
66

Decyzje
w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

 

Art.
67

Do
zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli w szczególności w sprawach
majątkowych, wymagane są podpisy minimum dwóch członków

Zarządu,
w tym Prezesa lub jego zastępcy działających łącznie.

 

 

Rozdział
VI

Postanowienia
końcowe

 

Art.
68

Uchwałę
w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością
głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Jeśli przy pierwszym głosowaniu nie
będzie wymaganej ilości członków, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu
quorum nie jest wymagane.

 

Art.
69

Podejmując
uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.

 

Art.
70

Wniosek
o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych.

 

Art.
71

W
sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają
przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.